Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Ajuntament

Casa de la Vila
Ampliar en una finestra emergent Casa de la Vila
Vista de la façana de l'Ajuntament
Ampliar en una finestra emergent Vista de la façana de l'Ajuntament

El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Aquestes competències municipals i locals venen regulades en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; en la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local; i en el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
.

Ajuntament del Papiol
Av. de la Generalitat, 7-9
08754 - El Papiol
Tel.: 93 673 02 20
Fax: 93 673 15 39
A/e: papiol@elpapiol.cat
NIF: P-0815700-J
Per veure situació feu clic aquí


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: