Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Alcalde

L’alcalde del Papiol és el Sr. Jordi Bou i Compte. És el president de la corporació i el cap de l’Administració municipal.

Dirigeix el govern i l’Administració municipal i presideix les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

Corresponen a l’alcalde/ssa les atribucions que li atribueix l’article 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com aquelles que li atribueixin d’altres lleis o reglaments

És atribució també de l’alcalde l’execució dels acords i les resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament.
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: