Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.


Elecció dels seus membres

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcalde.


Competències


Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.


Composició de la JGL


Alcalde president

Sr. Jordi Bou i Compte

Regidors/es (ERC)

Sr. Joan Borràs i Alborch
Sr. Albert Querol i Lacarte
Sr. Adrià Rius i Pla


Regidors/es (PDeCAT)
Sra. Montse Garcés i Gómez
Sr. Jordi Medina i Beya

Regidors/es (SPP)
Sr. Salvador Auberni i Serra


Secretari
Sr. Alfons Díaz i Rodríguez


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: