Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Informació Econòmica i Pressupostària

La planificació econòmica anual de l'Ajuntament queda reflectida en un document pressupostari regulat jurídicament.

La referència normativa al pressupost de les Corporacions locals la trobem al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que hi dedica el TÍTOL VI (article 162 a 193).

D'altra banda, una part dels recursos de la Hisenda Local provenen de taxes, contribucions especials, impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d’altres entitats locals. La hisenda local també es nodreix de les participacions en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.


Si voleu enviar una factura electrònica a l'Ajuntament del Papiol feu clic aquí

Període mig de pagament


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: