Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Gestió dels residus

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder facilitar el seu reciclatge i tractament.

Tot i que cal tenir ben present que la prevenció de residus és la prioritat de la gestió dels residus, perquè fa certa la màxima que el millor residu és aquell que no es produeix.

Al Papiol no tenim els contenidors grocs degut a que seguim un model de recollida de residus diferent al que es segueix a la majoria de municipis catalans, el model de recollida s’anomena Residu Mínim i es basa en la separació a casa de quatre fraccions bàsiques; brossa orgànica, vidre, paper-cartró i brossa inorgànica (envasos i embolcalls: de plàstic, llaunes, brics, .. i la resta d’altres deixalles com ferralla, ceràmica trencada, restes d’escombrar, bolquers i compreses,...la resta de residus).

És un sistema més simple i còmode pel ciutadà, ja que només ens hem de preocupar de separar be la matèria orgànica, el paper i el vidre. La resta es recull en el contenidor de la brossa inorgànica i envasos.

A més, aquest sistema és més ecològic i aprofitador dels nostres residus, ja que permet que cap residu vagi directament a l’abocador o a la incineradora, doncs totes les quatre fraccions van a plantes de tractament i, així s’aprofita el màxim. Amb aquest sistema “Residu Mínim” és recull el 100% dels envasos consumits i s'aconsegueix així reciclar molt més que amb el sistema de la majoria de pobles catalans (amb aquest sistema estem recuperant el 45% dels envasos i amb el sistema estàndard se'n recupera només al voltant del 18%).

La brossa inorgànica (l’anomenem brossa inorgànica i envasos per a facilitar la comprensió del que s’hi ha de dipositar) la portem a la planta de triatge de Molins de Rei, on es classifiquen els diferents materials i es porten als diferents recuperadors de plàstic, metalls, cartró, etc.

En aquest model és molt important separar correctament les restes orgàniques dipositant-les sempre al contenidor de la brossa orgànica, ja que així es podrà elaborar un bon compost per adobar la terra i a més, aconseguim no barrejar la brossa orgànica amb la fracció inorgànica, ja que si la barregen embruten i dificultem el bon triatge i reciclatge dels plàstics, llaunes,....

Els municipis que segueixen el model de recollida Residu Mínim són dels municipis de l’Àrea Metropolitana que més residus recuperen, al Papiol estem recuperant més del 50% dels residus que generem.

Recollida selectiva, cada cosa al seu lloc

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: