Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Protecció de dades

MARC LEGISLATIU
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament del Papiol es fonamenta en el marc jurídic següent:

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).

Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.

Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).

Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).

Exactes i, si cal, actualitzades (“exactitud”).

Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).

Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

Contacte: papiol@elpapiol.cat
REGISTRE DE FITXERS


L’Ajuntament del Papiol aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.

RD 3/2010, de 8 de gener, que regula l'ENS en l'àmbit de l'Administració Electrònica [PDF]

En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, aquests tractaments (que per motius organitzatius i de compatibilitat estan vinculats als actuals fitxers) es detallen a la taula següent seguint aquesta estructura d'informació:


Nom del fitxer

Responsable del fitxer

Servei exercir drets ARCO

Descripció del tractament

Mesures de seguretat

Estructura bàsica i tipus de dades

Finalitat del fitxer i usos previstos

Persones o col·lectius interessats

Procedència i procediment de recollida de dades

Cessions o comunicacions de dades

Transferències internacionals de dades


En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.


DRETS

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

Dret d'accés


Permet obtenir la confirmació o no de l’existència d’un tractament de dades. En cas afirmatiu, l’interessat té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si s’escau) i caducitat.


En cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar: adreça de les videocàmeres, data i franja horària (fracció de mitja hora).

Dret de rectificació

Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.


Dret de cancel·lació

Supressió(dret a l’oblit)

Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat.

En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.

Limitació

Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.

En vigor a partir del 25 de maig de 2018.

Oposició

Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret.


Aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adient, tret que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del ciutadà.


Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l’Ajuntament requerirà a l’interessat per tal que ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

L’Ajuntament del Papiol ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.CONTACTE


En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una petició documentada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament del Papiol:

e-mail: papiol@elpapiol.cat

Av de la Generalitat,7-9

08754 - El Papiol

o bé, presentar una reclamació a l’autoritat de control competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214 esc A 1r 1a, 08008 Barcelona (www.apd.cat)

Recursos relacionats


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: