Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Maria Teresa Ahicart continua com a jutgessa de pau

Maria Teresa Ahicart continua com a jutgessa de pau
Ampliar en una finestra emergent La jutgessa de pau del Papiol, davant de la porta de l’antic Ajuntament
Data de publicació: 04.04.16
El Ple de l’Ajuntament va escollir per unanimitat dijous passat, entre els candidats que ho van sol•licitar, la papiolenca Maria Teresa Ahicart com a jutgessa de pau del Papiol fins el 2020 i el papiolenc Santiago Clua com a substitut. Tots dos ocupen aquests càrrecs des de fa anys. A continuació, la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya és qui els ha de nomenar.

El jutjat de pau del Papiol està emplaçat a l’edifici de l’Ajuntament, i obre els dimarts i divendres de 10 a 12. El telèfon és el 93 673 02 20.

QUI POT SER JUTGE O JUTGESSA DE PAU?

Havent presentat la sol•licitud corresponent, pot ser escollit jutge de pau qualsevol ciutadà espanyol, major d’edat i que no incorri en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. No és necessari tenir la llicenciatura en dret. El jutge o la jutgessa de pau del Papiol ha de residir en aquesta població.

QUÈ ÉS UN JUTJAT DE PAU?

A aquelles poblacions on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció, com és el cas del Papiol, hi ha un jutjat de pau, amb jurisdicció limitada al terme municipal. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals. És a dir, al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge o la jutgessa de pau. Tenen algunes competència en l’àmbit civil, així com també en l’àmbit penal.

Així, hi poden tenir lloc judicis verbals relacionats amb reclamacions de quanties inferiors als 90 euros. També hi poden tenir lloc judicis de faltes contra les persones (en el cas d’amenaces lleus, per exemple); contra el patrimoni o contra els interessos generals.

Per llei, els jutjats de pau també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

A Catalunya hi ha actualment 897 jutjats de pau.

ÉS EL MATEIX EL JUTJAT DE PAU QUE EL REGISTRE CIVIL?

No és el mateix el jutjat de pau que el registre civil. El que passa al Papiol és que la funció del registre civil l’assumeix el jutjat de pau, ja que tret d’aquelles poblacions que són capital de partit judicial, com Sant Feliu de Llobregat, per exemple, a la resta de municipis, la funció del registre civil l’assumeix el jutjat de pau. És el cas del Papiol.

Al registre civil s’inscriuen, principalment, els fets que fan referència a l’estat civil de les persones amb l’objectiu de deixar-ne constància. Per exemple, s’hi inscriuen els naixement, la filiació, el nom i els cognoms de les persones, les emancipacions, les defuncions, els antecedents penals, la pàtria potestat, les guardes o els matrimonis.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: