Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Avís legal

L'Ajuntament del Papiol manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 34/2002 (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic) s’informa del següent:

- Titularitat de la pàgina web
- Reproducció de continguts propis
- Reproducció de fotografies alienes
- Protecció de dades personals
- Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions
- Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)


Titularitat de la pàgina web
- Domini: www.elpapiol.cat
- Titular: Ajuntament del Papiol
- Adreça: C/ Generalitat, 7-9 - 08754 El Papiol (Barcelona)
- Telèfon: 93 673 02 20
- Fax: 93 673 15 39
- C.I.F.: P0815700J
- Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de CatalunyaReproducció de continguts propis
S'autoritza la reproducció dels continguts propietat de l'Ajuntament del Papiol sota els termes d’aquesta llicència:

Creative Commons License Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.


Reproducció de fotografies alienes
Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l'Ajuntament, tot i que en disposa d'un determinat dret de reproducció.
En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d'elles, segons s'especifiqui.

Per conèixer la llicència de cada obra caldrà procedir de la següent forma:
• Seleccionar la imatge amb el cursor.
• Pitjar el botó dret del ratolí i escollir 'Propietats' o similar.
• En la finestra que s'obri, es podrà llegir el contingut de l'atribut alt de la imatge. Aquí, s'inclou una breu descripció de la foto, seguida pel nom, l'alies o sobrenom de l'autor o propietari de la mateixa i, finalment, l'adreça web d'on ha estat obtinguda.
• Caldrà visitar aquest web i comprovar el tipus de llicència que permet l'obra.
• D'altra banda, en cas que no aparegui una ruta web i que el nom de l'autor o propietari de la mateixa vagi precedit pel símbol © (copyright), aquesta obra quedarà restringida a la llicència copyright i, per tant, no es permet copiar, distribuir ni comunicar públicament l'obra, fer-ne obres derivades, ni fer-ne un ús comercial


Protecció de dades personals
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament del Papiol es fonamenta en el marc jurídic següent:
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).
Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.
Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot consultar fent clic aquí.

Delegat de protecció de dades
La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:
 • 1. Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).
 • 2. Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • 3. Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
 • 4. Exactes i, si cal, actualitzades (“exactitud”).
 • 5. Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).
 • 6. Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).Registre de fitxers
L’Ajuntament del Papiol aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.
RD 3/2010, de 8 de gener, que regula l'ENS en l'àmbit de l'Administració Electrònica [PDF]
En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, aquests tractaments (que per motius organitzatius i de compatibilitat estan vinculats als actuals fitxers) es detallen al següent fitxer: Registre de fitxers (PDF i doc)

L'estructura de la informació:
 • Nom del fitxer
 • Responsable del fitxer
 • Servei exercir drets ARCO
 • Descripció del tractament
 • Mesures de seguretat
 • Estructura bàsica i tipus de dades
 • Finalitat del fitxer i usos previstos
 • Persones o col·lectius interessats
 • Procedència i procediment de recollida de dades
 • Cessions o comunicacions de dades
 • Transferències internacionals de dades


En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

Drets
La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

Accés
Permet obtenir la confirmació o no de l’existència d’un tractament de dades. En cas afirmatiu, l’interessat té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si s’escau) i caducitat.
Podeu exercir els vostres drets omplint aquest formulari Formulari dret d’accés

Rectificació
Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.
Podeu exercir els vostres drets omplint aquest formulariFormulari dret de rectificació

Cancel·lació/Supressió(dret a l’oblit)
Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat.
Podeu exercir els vostres drets omplint aquest formulari Formulari dret de cancel·lació
En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.

Oposició
Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret.
Podeu exercir els vostres drets omplint aquest formulari Formulari dret d’oposició
Aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adient, tret que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del ciutadà.

Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l’Ajuntament requerirà a l’interessat per tal que ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.
L’Ajuntament del Papiol ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.
 
Contacte
En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una petició documentada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament del Papiol:
e-mail: papiol@elpapiol.cat
Av de la Generalitat,7-9
08754 - El Papiol
o bé, presentar una reclamació a l’autoritat de control competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214 esc A 1r 1a, 08008 Barcelona (www.apd.cat)Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions
Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L'Ajuntament del Papiol no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes


Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)
Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè ha visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.
Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: