Alcaldia, Governació, Urbanisme, Seguretat ciutadana, Comunicació i Esports


COMPETÈNCIA MATÈRIES
DIRECCIÓ SUPERIOR
 • Les atribucions legals que corresponen com a cap superior de l’organització municipal, la direcció del Govern municipal i la coordinació superior de les competències delegades.
 • La interpretació i aplicació d’aquest Decret.
REPRESENTACIÓ
 • La representació legal i institucional de l’Ajuntament i les relacions amb d’altres administracions públiques.
 • La pertinència (en representació de l’Ajuntament) a òrgans de govern i/o participació d’altres organismes públics i/o privats de caràcter extern, per atribució directa al càrrec d’alcade/ssa i/o per designació expressa.
ORGANITZACIÓ
 • Organització política i administrativa i dels serveis públics municipals.
 • Contractació administrativa.
 • Inspecció dels serveis i altres qüestions de caràcter organitzatiu.
 • Selecció, nomenament, presa de possessió i cessament de personal funcionari i eventual.
 • Selecció, contractació i extinció contractual de personal laboral.
 • Premis i sancions del personal al servei de l’Ajuntament.
 • Adscripcions i remocions del personal als llocs de treball, d’acord amb el que legalment correspongui.
 • Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat, així com de les gratificacions al personal municipal, d’acord amb els criteris fixats, si s’escau, pel Ple.
 • Resolució definitiva de tot tipus de permisos i llicències, segons el que estableixi el conveni, la llei o el reglament d’aplicació.
 • Aplicar el règim de jornada de treball i horaris i determinar-lo en el supòsit que no estigui previst en la relació de llocs de treball, convenis o acords vigents.
 • Aprovació d’instruccions o circulars relatives al personal que no tinguin el caràcter de llei o reglament.
 • Reconeixement del temps de servei a efectes d’antiguitat.
 • Execució d’ordres judicials de retenció de sou o retribucions del personal.
 • Qualsevol altra atribució legal en matèria de recursos humans, no reservada expressament al Ple o a la Junta de Govern Local i que no hagi estat objecte de delegació en aquest Decret.
PLANS I PROGRAMES
 • Seguiment econòmic dels serveis municipals.
 • Pla Estratègic pel Papiol.
 • Programa de Govern municipal
ADMINISTRACIÓ
 • Coordinació entre el Govern i l’Administració municipal.
 • Àrea (adva.) de Serveis de Direcció Institucional (ADI).
 • Àrea (adva.) de Servies Generals i Econòmics (AGE).
 • La direcció política del protocol municipal.
 • La qualitat dels serveis municipals al ciutadà/na.
 • Relacions ciutadanes i Oficina d’Atenció al Ciutadà.
 • Padró municipal d’habitants.
 • Processos electorals
RÈGIM INTERIOR
 • Reclamacions patrimonials.
 • Accions judicials.
 • Altres matèries de règim interior.
TERRITORI I URBANISME
 • Planejament territorial metropolità.
 • Pla General Metropolità.
 • Infraestructures i planejament territorial.
 • Planejament general i planejament derivat.
 • Instruments de gestió i execució del planejament urbanístic i/o territorial (estudis de detall, projectes d’urbanització, de reparcel·lació, de compensació, o altres).
 • Llicències, autoritzacions i comunicacions urbanístiques.
 • Representació de l’Ajuntament en les entitats urbanístiques col·laboradores.
PATRIMONI MUNICIPAL
 • Patrimoni municipal mobiliari i immobiliari.
 • Patrimoni històric.
 • Patrimoni municipal del sòl.
 • Expropiacions i adquisicions d’immobles.
 • Us dels béns de domini públic.
 • Permisos i autoritzacions als particulars referides a l’ús o a l’aprofitament comú de béns de domini públic.
 • Gestió, custòdia, conservació i divulgació (mitjançant exposicions, publicacions, activitats escolars, etc), del patrimoni del Papiol.
 • Inventari dels edificis o d’espais d’interès històric, artístic o arquitectònic del terme municipal.
 • Altres aspectes dels béns municipals.
SEGURETAT CIUTADANA
 • Policia Local.
 • Coordinació amb altres cossos de Policia.
 • Prevenció del delicte.
 • Protecció de béns i persones.
 • Seguretat vial.
 • Altres matèries de seguretat ciutadana.
IMATGE I COMUNICACIÓ
 • Butlletí Municipal d’informació.
 • Radiodifusió.
 • Plànols guia.
 • Relacions amb els mitjans de comunicació.
 • Senyalització informativa.
 • Plafons d’informació.
 • Publicacions i edicions municipals.
 • Imatge corporativa de l’Ajuntament.
 • Web municipal.
 • Transparència.
PRÀCTICA DE L’ESPORT
 • Programació i direcció política de les activitats esportives de promoció municipal.
 • Gestió i manteniment de les instal·lacions adscrites a l’àrea.
 • Col·laboració tècnica i econòmica amb les entitats esportives del municipi.
 • Fomentar la creació de clubs i entitats.
 • Fomentar la participació ciutadana en l’activitat esportiva.
 • Programació d’inversions.
 • Programes de formació del personal de l’àrea.
 • Esports. Educació Física. Relacions amb les entitats esportives, federacions i Direcció General d’ l’Esport.
 • Gestionar, executar i coordinar programes i activitats esportives que fomentin i encaminin a la millora de la pràctica de l’esport.
 • Promoure l’esport de lleure i l’activitat física de forma individual o organitzada en els diferents sectors de la població i amb el màxim d’alternatives.
 • Donar suport a les entitats esportives del municipi.
 • Vetllar i mantenir en bon estat de funcionament les instal·lacions esportives del municipi.
ALTRES COMPETÈNCIES
 • Correspon a l’Alcaldia qualsevol altra competència o atribució no assignada o delegada en una altra àrea.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-06-2022 08:49