Habitatge, Obres, Serveis, Llicències urbanístiques, Agricultura, Cultura i Festes


COMPETÈNCIA MATÈRIESh
REPRESENTACIÓ
 • La representació d’aquest Ajuntament en òrgans de govern i/o participació pertanyents a organismes públics i/o privats externs, els qual tinguin relació amb les matèries assumides per delegació, sempre i quan s’hagi efectuat de forma expressa una designació a tal efecte.
HABITATGE
 • Fomentar la construcció d’habitatges protegits i/o de promoció pública.
 • Intervenció de l’Ajuntament en els problemes estructurals del parc d’habitatges: aluminosis, carbonatació, balcons, etc.
 • Intervenció en representació de l’Ajuntament en actes i procediments d’expropiació promoguts per altres Administracions públiques en substitució de l’Alcalde.
 • Relacions amb els Departaments i Organismes de la Generalitat de Catalunya amb competències en política territorial, infraestructures, medi ambient i obres públiques en substitució de l’Alcalde.
 • Nomenclatura de carrers i numeració d’edificis i solars.
OBRES I SERVEIS
 • Manteniment i conservació de vies públiques i serveis urbans.
 • Enllumenat públic.
 • Clavegueram.
 • Manteniment d’instal·lacions municipals.
 • Obres promogudes per l’Ajuntament.
 • Mobiliari urbà.
 • Estat de línies elèctriques, telefòniques, gas, etc.
 • Neteja viària i d’espais públics.
 • Recollida i eliminació de residus.
 • Serveis de correus, cabines telefòniques, etc.
 • Servei de recollida d’escombraries, vidre, paper, piles, mobles, materials d’enderroc, etc.
 • Neteja de les vies públiques i passos de vianants.
 • Brigada municipal.
 • Projectes i la seva execució amb referència a la conservació i pavimentació de vies públiques, enllumenat i xarxa de clavegueram, i en general, qualsevol mena d’obres i de reforma a les vies públiques.
CONTROL URBANÍSTIC
 • Aprovació/denegació de llicències d’obres menors (pròrrogues, devolucions de garanties d’obres menors particulars, canvis de titularitat de llicències d’obres menors i arxiu d’expedients caducats d’obres menors.
 • L'atorgament o denegació de l'assabentat en les obres subjectes a règim de comunicació.
 • Disciplina urbanística. Actes administratius constitutius dels expedients d’ordres d’execució i protecció de la legalitat urbanística, en els casos d’obres menors.
 • Seguiment d’expedients d’infracció urbanística.
 • Seguiment de l’execució de les obres d’urbanització d’iniciativa privada, incloent-hi les efectuades per companyies subministradores (electric., telèfon, gas, etc.).
 • Mesures de seguretat a les obres privades.
SERVEIS URBANS
 • Seguiment dels serveis públics de neteja viària i recollida d’escombraries.
 • Conservació dels edificis municipals i zones verdes.
 • Ornamentació del municipi.
 • Subministraments del servei d’aigua, electricitat, gas, telefonia i altres serveis comunitaris.
PARCS I JARDINS
 • Arbrat urbà.
 • Neteja i manteniment de les places, parcs i zones enjardinades (no inclou àrees lliures, talussos, etc.)
 • Implantació de vivers (compartit amb Medi Ambient).
 • Mobiliari en general de parcs.
 • Sistemes de reg.
AGRICULTURA
 • Agricultura.
 • Pagesia.
CULTURA
 • Cultura. Promoció i difusió de la cultura. Relacions amb el Departament competent en matèria de Cultura a la Generalitat de Catalunya i altres entitats públiques.
 • Aprovar projectes i programes d’actuació per a la realització d’actes públics de l’Àrea, ja de caràcter cultural, dins de l’àmbit del patrimoni cultural, celebracions del calendari de festes tradicionals i populars, festes majors, campanyes de difusió cultural i altres, sempre que no siguin competència del Ple o de la Junta de Govern Local.
 • La coordinació, gestió i resolució de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució de les actuacions derivades d’activitats culturals i recreatives.
 • Fires, mostres i exposicions.
 • Col·laboració amb les entitats culturals.
 • Fomentar la creació i desenvolupament de les entitats culturals.
 • Biblioteca.
 • Arxiu històric.
 • Normalització lingüística.
 • Incentivar l’activitat cultural dels ciutadans.
 • Divulgar i protegir la tradició cultural del poble.
 • Premi d’Investigació Local.
 • Concursos.
 • Cinema, teatre, música i altres manifestacions culturals.
 • Administració de les instal·lacions adscrites a l’àrea (Sales municipals, Biblioteca i Espai d’Entitats i altres espais municipals).
CELEBRACIONS
 • Festa Major.
 • Festa de la Cirera.
 • Altres celebracions i events.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-06-2022 08:48