Hisenda, Medi ambient, Activitats i Mobilitat


COMPETÈNCIA MATÈRIES
REPRESENTACIÓ
 • La representació d’aquest Ajuntament en òrgans de govern i/o participació pertanyents a organismes públics i/o privats externs, els qual tinguin relació amb les matèries assumides per delegació, sempre i quan s’hagi efectuat de forma expressa una designació a tal efecte.
MEDI AMBIENT
 • Intervenció ambiental. Llicències ambientals i d’activitats, autoritzacions i altres actes de control ambiental.
 • Disciplina d’activitats. Expedients sancionadors en matèria d’activitats sense llicència, o acte de control o sense ajustar-se a l’atorgat/da.
 • Control sanitari del medi ambient, contaminació atmosfèrica, proveïment d’aigua, sanejament d’aigües residuals, residus urbans i industrials, així com la incoació i, si s’escau, imposició de sancions per la infracció de les lleis sanitàries.
 • Seguiment i control de les infraestructures relacionades amb la qualitat de les aigües, de l’aire i de la gestió de residus.
 • Proposar programes d’actuació dirigits als diferents agents econòmics i socials, relacionats amb el medi ambient.
 • Manteniment i recuperació de camins.
 • Pla de neteja de zones verdes, masses forestals, llera del riu, torrents, etc.
 • Control de residus líquids, sòlids i gasosos. Abocadors incontrolats. Graveres.
 • Control de sorolls: vehicles, activitats industrials i recreatives, etc.
 • Mesures d’estalvi energètic i racionalització del consum d’aigua.
 • Depuració d’aigües residuals.
 • Defensa de la vegetació i de la fauna autòctones.
 • Problemàtica dels animals de companyia i similars.
 • Campanyes informatives i de sensibilització.
 • Plans de reforestació.
 • Gestió i funcionament de la Deixalleria.
 • Implantació de la recollida selectiva de residus.
 • Potenciació de la innovació en la gestió del medi ambient al municipi.
MOBILITAT I TRANSPORT
 • Estudis i plans de mobilitat urbana.
 • Transport públic municipal.
 • Altres transports públics.
HISENDA I FINANCES
 • Pressupostos municipals.
 • Impostos, taxes, preus públics, contribucions especials, preus privats i altres ingressos.
 • Pla d’inversions.
 • Operacions de crèdit.
 • Coordinació econòmic-financera amb altres ens públics i serveis delegats.
 • Padrons tributaris.
NOVES TECNOLOGIES
 • Noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
 • Xarxes TIC..
 • Informàtica i sistemes d’informació.
 • Arxiu administratiu.
 • Estadística.
 • E- administració.
PROTECCIÓ CIVIL
 • Direcció superior i organització dels serveis de Protecció Civil.
 • Implantació dels plans d’emergència.
 • Formació de grups operatius.
 • Equips d’auxili.
 • Campanyes de divulgació.
 • Sistemes d’avís.
 • Plans especials: transport de mercaderies perilloses, incendis forestals, risc químic, etc.
 • Organització del voluntariat de Protecció Civil.
 • Plans d’autoprotecció dels barris perifèrics i polígons.
 • Cursos de formació en protecció civil.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-06-2022 08:53