Sanitat, Igualtat de gènere, Personal i Promoció econòmica


COMPETÈNCIA MATÈRIES
REPRESENTACIÓ
 • La representació d’aquest Ajuntament en òrgans de govern i/o participació pertanyents a organismes públics i/o privats externs, els qual tinguin relació amb les matèries assumides per delegació, sempre i quan s’hagi efectuat de forma expressa una designació a tal efecte.
SALUT PÚBLICA
 • Sanitat. Educació sanitària. Salubritat pública i medicina preventiva.
 • Control sanitari de la distribució i el subministrament d’aliments, begudes i altres productes relacionats directament amb el consum humà, així com la incoació, i si s’escau, imposició de sancions o qualsevol altra mesura per a la protecció de la salut pública.
 • Actuacions derivades del control sanitari d’edificis, habitatges i convivència humana, així com la incoació, i si s’escau, imposició de sancions o qualsevol altra mesura per a la protecció de la salut pública.
 • Actuacions derivades del control sanitari i tinença d’animals, així com la incoació, i si s’escau, imposició de sancions o qualsevol altra mesura per a la protecció de la salut pública i en aplicació de l’Ordenança municipal reguladora.
 • Aprovació de qualsevol ordre d’execució per a l’adopció de mesures sanitàries, inclosa la petició al Jutjat competent per a l’entrada en domicili.
 • Centre d’assistència Primària (CAP) i Àrea Bàsica de Salut.
 • Relacions amb el Servei Català de la Salut i administració sanitària.
 • Potenciació de l’assistència mèdica.
 • Ambulàncies.
 • Condicions sanitàries dels establiments públics.
 • Potabilitat de les fonts públiques i xarxa municipal
 • Cementiris.
 • Control de plagues: rates, processionària, mosquits, paparres, etc.
 • Problemàtica dels animals de companyia i similars.
 • Programes d’educació per a la Salut.
IGUALTAT I GENERE
 • Polítiques d’igualtat Home-Dona.
 • Casal de la Dona.
RECURSOS HUMANS
 • Negociació col·lectiva.
 • Representació en comissions paritàries.
 • Plans de formació del personal.
 • Règim disciplinari.
 • Altres matèries de RRHH.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • Dinamització econòmica del municipi.
 • Promoció i foment de la indústria, i els serveis.
 • Promoció d’estratègies per al foment de l’ocupació.
 • Foment del treball i l’ocupació.
 • Foment de l’autoempresa.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-06-2022 08:57