1653

Comunicació de transmissió de llicència ambiental o dels efectes d'una comunicació prèvia

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat, i serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Aquest canvi de titularitat únicament es pot sol·licitar quan l'activitat que es vol realitzar és la mateixa activitat i es fa en la mateixa ubicació que la que es va atorgar en la llicència d'activitats originària. 
 Cal complir amb els següents requisits:

Mitjançant la presentació de la comunicació en el registre d'aquesta Corporació i adjuntant la documentació necessària.

 1. Disposar, per l’anterior titular transmitent, la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
 2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


Més informació

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Qui el pot demanar?
La formalitzen (la signen) conjuntament el transmitent i el nou adquirent del títol municipal que habilita per exercir l'activitat.
En cas d'actuar mitjançant representant legal s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Prèviament a l'inici de l'activitat pel nou titular.

Quan es dóna resposta?
Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 22.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
 • Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Que les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia, són assumides pel nou titular.
 • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, si és el cas.
  1. Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.
  2. Declaració conjunta de transmissió de titularitat d'activitats, signada tant per l'antic titular com pel nou.
  3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, a nom del nou titular, adquirent de l'activitat.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 12:53