1620

Exercici del dret de rectificació (LOPD)

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.Més informació
L'Ajuntament podrà denegar la rectificació de les dades:

  • - Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD). 
  • - Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD). 
  • - Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD). 
  • - Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD). 
  • - Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD). 
  • - Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD). 
  • - Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007). 
  • - Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007). 

En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.

Qui el pot demanar?
Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat es troba en minoria d'edat o està declarat incapaç per exercir els seus drets.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de l'LOPD davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 14:24