1623

Exercici del dret d'oposició (LOPD)

Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les seves dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
     
  • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

L'Ajuntament podrà denegar el dret d'oposició si hi ha una prohibició legal. En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o el seu representant legal quan l'afectat és menor d'edat o està declarat incapaç per exercir els seus drets.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de l'LOPD davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Cost
No té cap cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 15:23