1619

Expedició de certificats, còpies o duplicats

Aquest tràmit permet:

 • Obtenir la còpia de documents que formen part d'un expedient administratiu. 
   
 • Obtenir el certificat que acredita l'existència de l’acte obtingut per silenci administratiu, és a dir, que s'ha produït perquè l'Administració competent no ha resolt de manera expressa un procediment iniciat a sol·licitud de la persona interessada dins el termini legal màxim (ha d'haver vençut el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa a la persona interessada).
   
 • Obtenir la certificació expressa d'un acte, resolució o acord dels òrgans de govern que s'hagi produït a l'Ajuntament (Junta de Govern Local, Ple,...).
   
 • Obtenir el document que certifica que una determinada persona o empresa externa contractada ha prestat o presta serveis a l'Ajuntament en unes determinades dates, segons consta en l'expedient de personal o de contractació.
   


Cal complir amb els següents requeriments

En tots els casos, s’haurà de tenir la condició d’interessat en l’expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada en l'expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

En termes generals es podrà demanar durant tot l'any. Per supòsits concrets s'haurà d'estar a la normativa específica reguladora.

Quan es dóna resposta?
1. En el cas de sol·licitud de còpia de documents, per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

2. En el cas de sol·licitud de certificat de silenci administratiu, el termini legal és de quinze dies, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

3. En el cas de sol·licitud del certificat acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern i del certificat de serveis prestats a l'ajuntament, el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades identificatives de la resolució/acte/expedient sobre el que es presenta la sol·licitud i concreció de la petició que es realitza.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 12:08