1622

Informe d'integració social

 • Aquest tràmit permet sol·licitar un informe que es pot adjuntar en el marc d'un procediment de renovació d'autorització de reisdència temporal ( no lucratriva, per reagrupament familiar, treball per compte d'altri, treball per compte propi) per a valorar l'esforç d'integrador de l'estranger en  cas de no acreditar el compliment d'algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.
   
 • L'informe serà emés per la Generalitat de Catalunya i tindrà com a contengut mínim la certificació, si escau, de la participació activa de l'estranger en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals d'Espanya, els valors estatutaris de la Comunitat Autònoma en què es resideix, els valors de la Unió Europea, els drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància i la igualtat entre dones i homes, així com l'aprenentatge de les llengues oficilas del lloc de residència. 
   
 • En aquest sentit, la certificació farà exprés esment al temps de formació dedicat als àmbits assenyalats.
   


Com es pot tramitar?

 1. Sol.licitar inici del tràmit a Serveis Socials
   
 2. Dades identificatives de la persona interessada (original o fotocòpia del passaport i original i fotocòpia del NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
   
 3. Imprés de la sol·licitud oficial de la Generalitat de Catalunya (INF03) emplea, signat per la persona estrangera i per duplicat.
   
 4. Original o fortocòpia compulsa de la documentació acreditativade l'esforç d'integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionsals, valors estaturtaris de Catalunya, valors de la Unió Europea, els drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància i la igualtat entre dones i homes, del seguiment de programes d'inserció cultural ( coneixment de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col.laboració en xarxes socials.
   
 5. Concretar hora a través dels Serveis Socials amb el tècnic d'immigració del Consell Comarcal.
   
 6. Una vegada estudiat el cas per la tècnica d'immigració del Consell Comacal que farà l'acompanyament a l'interessat per emplenat formulari amb la documentació adjunta es farà efectiva les taxes corresponents.
   
 7. Portar el formulari amb la documentació adjunta als Serveis Socials que tramitarà l'expedient a la Secretaria d'immigració telemàticament.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
 

Quan es dóna resposta?
La Generalitat de Catalunya enviarà l'informe a la persona interessada en el termini màxim de trenta dies des de la seva sol·licitud.
Cost
Taxa Generalitat de Catalunya 36,75 euros; Taxa Municipal 6,00 euros.
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada (original o fotocòpia del passaport i original i fotocòpia del NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Imprès de sol·licitud oficial de la Generalitat de Catalunya emplenat, signat per la persona estrangera i per duplicat.

3. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de l'esforç d'integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones, del seguiment de programes d'inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.

4. Qualsevol altra documentació que, al criteri de la persona sol·licitant, sigui determinant de la seva integració social en els termes que indiquen els articles 51, 61, 71, i 109 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril.


Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 12:25