1629

Informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge per al reagrupament familiar

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita que la persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars que vol reagrupar (que ara resideixen al país d'origen).
 Cal complir amb els següents requisits

En tot cas, l’informe ha de fer referència als aspectes següents: títol que habiliti per a l’ocupació de l’habitatge, nombre d’habitacions, ús al qual es destina cadascuna de les dependències de l’habitatge, nombre de persones que l’habiten i condicions d’habitabilitat i equipament. Recomanem sol·licitar aquest informe de manera prèvia a concertar cita amb l'Oficina d'Estrangers de la Delegació de Govern.

 1. Sol·licitar inici del tràmit a Serveis Socials.
   
 2. Disposar d'una autorització per residir a Espanya durant un any i haver sol·licitat l’autorització per residir-hi, almenys, un any més.
   
 3. Disposar d'un habitatge adequat al terme municipal que constitueixi la residència habitual de la persona sol·licitant, compleixi la normativa d'habitabilitat i disposi de subministrament d'electricitat i aigua corrent.


Tràmit pas a pas:

 1. Concretar hora a través dels Serveis Socials amb el tècnic d'immigració del Consell Comarcal.
   
 2. Una vegada estudiat el cas per la tècnica d'immigració del Consell Comacal que farà l'acompanyament a l'interessat per emplenat formulari amb la documentació adjunta es farà efectiva les taxes corresponents.
   
 3. Portar el formulari amb la documentació adjunta als Serveis Socials que tramitarà l'expedient a la Secretaria d'immigració telemàticament.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
 

Quan es dóna resposta?
El termini legal d'emissió de l'informe és de quinze dies des de la sol·licitud, la qual, simultàniament i per mitjans telemàtics quan sigui possible, serà remesa per l'Ajuntament a l'autoritat competent per resoldre l'autorització de reagrupament (art. 42.2.e del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).
Cost
Taxa Generalitat de Catalunya: 36,75 euros. Taxa municipal 30 euros.
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Original o fotocòpia complerta compulsada del passaport en vigor.

2. Original o fotocòpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s'escau, conjuntament còpia de l'autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.

3. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del títol que habilita per ocupar l'habitatge.

4. Documentació que acredita que la persona sol·licitant ocupa l'habitatge (fotocòpia de l'escriptura, fotocòpia del contracte de lloguer o altre document que ho acrediti).

5. Còpia dels darrers rebuts del subministrament d'aigua, electricitat i/o gas.

6. Declaració firmada sobre el nombre d'habitacions, l'ús que se'n fa i el nombre de persones que hi viuen.

7. Cèdula d'habitabilitat, si se'n disposa.


Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 14:56