1665

Reclamació o denúncia de consum (OPIC)

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute. El servei que es dóna és d'assessorament i mediació en el conflicte.

Els serveis municipals de consum es donen en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Existeix una Unitat mòbil del consumidor: cada tres mesos aproximadament es desplaça un Tècnic de Consum de la Diputació de Barcelona i durant un matí es col·loca a un lloc cèntric del municipi per recollir directament les queixes/reclamacions que li plantegin els ciutadans.
 Cal complir els requisits següents:

És requisit imprescindible haver efectuat la queixa/reclamació prèviament a l'empresa/establiment subministrador adreçant una carta al Departament d'Atenció al Client o bé mitjançant un Full Oficial de Reclamació/ Denúncia i haver obtingut resposta no satisfactòria, o bé esperar el termini d'un mes sense haver obtingut resposta.Observacions:

La recollida de la queixa es fa a l'OAC, però el servei de tractament, assessorament i mediació en la queixa el presten els tècnics de consum de la Diputació de Barcelona, Servei de Suport a les Polítiques de Consum.

Si la mediació tampoc ha aconseguit posar fi al conflicte, el consumidor pot presentar una sol·licitud d'arbitratge davant les Juntes Arbitrals de Consum.Ser persona física. Per a persones jurídiques l'OPIC no pot intervenir (excepte comunitats de veïns i associacions sense ànim de lucre), només existeix el servei de consulta però no la mediació.Hi ha alguns temes que no són competència de l'OPIC: qüestions derivades de la convivència en comuntitats de propietaris, relacions contractuals entre particulars (lloguer, compra-vendes).

Tampoc es tramiten a través d'OPIC aquests temes:
- Defensa al usuaris d'Entitats Financeres
- Defensa als Inversors
- Defensa als Assegurats
- Queixa sobre Atenció sanitària i Salut Pública.
- Queixa contra Administració Pública.
- Queixa per tema d'Ensenyament reglat (contra centres de formació privats sí)
- Reclamacions sobre preus
- Aquelles que la única via és la justícia ordinària: delictes, estafes, robatoris, accidents i multes de trànsit, qüestions laborals, intoxicacions, etc.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
No té cap cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Fotocòpia de tota la documentació que calgui per justificar la qüestió plantejada: factures, tiquets de compra, resguard, publicitat, pressupost, contracte, etc.

Comprovant d'haver efectuat la reclamació prèvia al Departament d'Atenció al Client de l'empresa subministradora i resposta a la mateixa en cas de disposar-ne.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 09:28