1633

Subvencions a entitats

Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament destinades a entitats del municipi que estiguin en període de presentació de sol·licituds.
 Observacions 

Les entitats han de figurar inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes i al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya en el moment de la sol·licitud o bé que s’inscriguin abans del corresponent atorgament de la subvenció.

Les persones jurídiques públiques o privades que hagin de ser beneficiàries de la subvenció no podran concórrer en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei de Subvencions, tret que per la naturalesa de la subvenció s'exceptuï per la seva normativa reguladora:

 1. Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques.
   
 2. Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, tret que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
   
 3. Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
   
 4. Ser culpable la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
   
 5. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
   
 6. Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
   
 7. No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
   
 8. Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària.
   
 9. I tampoc en cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions les associacions culpables en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

En funció de la subvenció, en el període que es concreti.

Quan es dóna resposta?
El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Justificació per part de les entitats de no ser culpables en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, assenyalades a l'article 13 de la Llei de Subvencions (podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d'acord amb l'establert en la normativa reglamentària que reguli la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat o de les comunitats autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o notari públic).
 2. Documentació addicional que es sol·liciti en la convocatòria específica de la subvenció.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 15:26