Indicadors InfoParticipa


Infoparticipa és un mètode per avaluar el grau de transparència d'un ajuntament. La determinació dels indicadors i l'avaluació no la realitza el mateix consistori  sinó els impulsors del projecte Infopaticipa, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

A continuació trobareu els indicadors que es fan servir. A sota de cada parametre trobareu l'enllaç a la informació de cada pregunta.

Qui són els representants polítics?

1.- Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

http://elpapiol.cat/ajuntament/lalcalde

2.- Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/joan-borras-i-alborch

3.- Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori

4.- Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori

5.- Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori

6.- Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori

7.- Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/retribucions-indemnitzacions-declaracio-bens

8.- Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?

9.- Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?

http://elpapiol.cat/ajuntament/alcalde/agenda-alcalde

10.- Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria).

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori

11.- Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte)

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori

 

Com gestionen els recursos col·lectius?

12.- Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

 

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/ple-municipal

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/junta-de-govern-local

13.- Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/ple-municipal

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/junta-de-govern-local

14.- Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

15.- Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?

16.- Es publiquen les Actes del ple municipal?

http://elpapiol.cat/govern-obert/informacio-publica-oficial/actes-i-resolucions-del-ple

17.- Es publiquen els acords complets de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis amb menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la junta de govern

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/junta-de-govern-local/actes-i-resolucions-de-la-junta-de-govern

18.- Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?

http://elpapiol.cat/ajuntament/plans-dactuacio

19.- Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?

http://elpapiol.cat/govern-obert/informacio-publica-oficial/planejament-urbanistic-gestio-urbanistica-i-del-territori

20.- Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

Ordenances Generals http://elpapiol.cat/govern-obert/informacio-publica-oficial/ordenances-generals

Ordenances Fiscals http://elpapiol.cat/govern-obert/informacio-publica-oficial/ordenances-fiscals

Reglament Consell del Poble http://elpapiol.cat/media/repository//documents_oficials/consell_del_poble/consell_municipal_de_poble_del_papiol.pdf

Reglament Consell Educatiu http://elpapiol.cat/media/repository//documents_oficials/consell_educatiu/reglament_funcionament_.pdf
 

Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21.- Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

http://elpapiol.cat/govern-obert/informacio-publica-oficial/informacio-economica-i-pressupostaria

22.- Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

http://elpapiol.cat/govern-obert/informacio-publica-oficial/informacio-economica-i-pressupostaria

23.- Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat)

https://www.seu-e.cat/web/elpapiol/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/modificacio-de-pressupostos

24.- Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?

25.- Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

https://www.seu-e.cat/web/elpapiol/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/liquidacio-del-pressupost/despeses-per-programa

26.- Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?

27.- Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)

L'Ajuntament d'El Papiol no té càrrecs de confiança.

28.- Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)

http://elpapiol.cat/govern-obert/informacio-publica-oficial/processos-de-seleccio

29.- Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

30.- Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

31.- Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

32.- Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

33.- Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

34.- Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

35.- Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

36.- Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)

http://elpapiol.cat/govern-obert/informacio-publica-oficial/subvencions

37.- Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat)

38.- Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)

http://elpapiol.cat/actualitat-i-comunicacio/despeses-de-publicitat-als-mitjans-de-comunicacio

 

Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

39 .- Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?

http://elpapiol.cat/actualitat-i-comunicacio/som-papiol

40.- Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

http://elpapiol.cat/actualitat-i-comunicacio/som-papiol

41.- Es publiquen noticies sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

42.- Es dóna informació històrica sobre el municipi?

http://elpapiol.cat/coneix-el-papiol/el-papiol/historia

43.- Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?

http://elpapiol.cat/coneix-el-papiol/el-papiol/el-municipi-en-xifres-idescat

44.- S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

45.- Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).

http://elpapiol.cat/actualitat-i-comunicacio/responsable-comunicacio

 

Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana?

46.- Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?

Consell del Poble http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/consells-participatius/consell-del-poble

Consell Educatiu http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/consells-participatius/consell-educatiu

47.- Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?

http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/consells-participatius

48.- Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?

Consell del Poble http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/consells-participatius/consell-del-poble

Consell Educatiu http://elpapiol.cat/ajuntament/consistori/consells-participatius/consell-educatiu

49.- S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

http://elpapiol.cat/coneix-el-papiol/registre-dentitats

50.- S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

http://elpapiol.cat/ajuntament/alcalde/contacta-alcalde

51.- S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

http://elpapiol.cat/serveis-municipals

52.- Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-01-2020 13:37