1613

Devolució de part proporcional de l'IVTM per baixa definitiva del vehicle

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de la part proporcional de l'Impost de circulació en els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, prorratejada la quota en trimestres naturals. 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. No obstant, si la baixa del vehicle es produeix dintre de l'últim trimestre de l'any, no hi ha dret a devolució.

Quan es dóna resposta?
La sol·licitud de devolució s'ha de resoldre en el termini de sis mesos comptats des de la seva presentació.
Cost
No té cap cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada titular del tribut (DNI/NIE/NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Rebut original del què es sol·licita la devolució.

3. Fotocòpia de la baixa del vehicle davant la Prefectura provincial de Trànsit.

4. Facilitar un número de compte bancari a nom del titular del tribut per rebre la devolució. Si és persona diferent, es sol·licita autorització del personal titular del tribut mostrant la seva conformitat.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 12:21