Junta de govern local


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Està formada per l'alcalde com a president, els tinents i les tinentes d'alcalde, i els regidors i les regidores que nomena l'alcalde.

Correspon a la Junta assistir l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. L'alcalde pot delegar funcions en els regidors membres de la Junta. 

La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Membres de ple dret:

  • Joan Borràs i Alborch (alcalde-president)
  • Jordi Bou i Compte (1r tinent d'alcalde)
  • Albert Querol i Lacarte (2n tinent d'alcalde)
  • Cristina Torrent i Oriol (regidora delegada)

Membres assistents:

  • Sílvia Romero i Segarra (regidora delegada)
  • Anna Serra i Garcia (regidora delegada)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-02-2020 12:25