Comissió especial de comptes


Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la Legislació Reguladora de la Comptabilitat de les Entitats Locals. Els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’Entitat Local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

La Comissió Especial de Comptes (CEC) pel mandat 2019-2023, de conformitat amb l’article 48.c) del TLMRLC, que serà presidida per l’alcalde i on tindrà representació de cadascú dels grups municipals:
 

GRUP MEMBRES TITULARS MEMBRES SUPLENTS
ERC Sr. Albert Querol i Lacarte Sra. Sílvia Romero i Segarra.
SUMEM Sra. Ana Schkot Lozano. Sr. Isaac Rosa Villarrasa.
FEM Sr. Jordi Bou i Compte. Sra. Anna Serra Garcia.
CUP Sra. Meritxell Aguilar Garcia. No existeix


 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-11-2019 11:42