Organització de l'ens


El govern i l’administració municipal corresponen als ajuntaments, que s’organitzen segons la normativa legal que els regula:

  • Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local
  • Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
  • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

Els òrgans de govern municipal

L’Alcalde i els Tinents d’Alcalde i el Ple existeixen a tots els ajuntaments. Igualment, la Comissió Especial de Comptes. La Junta de Govern Local existeix a tots els municipis de més de cinc mil habitants i, en els de menys, quan així ho disposi el reglament orgànic o ho disposi el Ple. Les funcions i atribucions de tots aquests òrgans estan determinades per la normativa legal que regula l’organització municipal.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-10-2023 17:31