1663

Cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.

Aquest tràmit permet d'una banda, inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals o bé donar-lo de baixa (per mort o canvi de domicili).

El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant la col·locació d’una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal.

D'una altra, aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per a cada propietar i/o conductor i gos) i que s'ha de renovar cada 5 anys. 

Els gossos potencialment perillosos seran censats d'ofici per l'Ajuntament, un cop aprovada la llicència per a la seva tinença.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 • Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
   
 • Aquells que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
   
 • Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
   
 • Aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
   


Més informació:

La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.

El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres.

No es pot portar més d’un gos per persona. La llicència s'ha de renovar cada 5 anys. Cal complir els requisits següents:

 • Presencialment a l'OAC amb imprès MD 8095 per a la llicència de gossos perillosos.
 • Personalment a l'OAC amb instància genèrica MD 8030 per a comunicar la baixa de l'animal.
 1. a) Ser major d'edat.      
  b) Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.
   
 2. No haver estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
   
 3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
   
 4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
   
 5. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
   
 6. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. No es pot portar més d’un gos per persona. La llicència s'ha de renovar cada 5 anys. 

Segons la normativa, els propietaris d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal. 

La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal. El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes següents, que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:

 1. Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble. 
 2. Implantació d'un xip que s'adapti al que estableix la normativa.

Qui el pot demanar?
La persona propietària d'un animal de companyia.

La llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos, la persona propietària de l'animal i totes aquelles persones que el conduexin i que siguin majors de 18 anys.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
La inscripció al cens dels animals de companyia que resideixen al municipi, es realitzarà dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició, o de canvi de residència de l'animal. En els casos de les races considerades potencialment perilloses a la data d'atorgament de la llicència administrativa.

Per la modificació de les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi o bé donar-lo de baixa, s'ha de notificar a l'Ajuntament en el termini de dos mesos. Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d'un gos considerat potencialment perillós, no hi ha termini.
Cost
Tinença animal de companyia, l'establerta per l'OF 08 art. 6 epígraf 1.01.
Tramitació i/o renovació llicència gossos perillosos, l'establerta per l'OF 08 art. 6 epígraf 2.01.
Taxa anual al padró general.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip a través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.
 3. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.
 4. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal.
 5. Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual).
 6. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
 7. Còpia del certificat veterinari de defunció de l'animal.
 8. Formulari degudament omplert i signat per l'anterior i pel nou propietari de l'animal.
 9. Certificat de penals, emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia conforme no s'ha estat condemnat/da per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
 10. Encas que ho sol.liciti l'Ajuntament caldrà l'autorització del sol.licitant (imprés model del Ministeri de Justícia
 11. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica).
 12. Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d'animals, clausura de l'establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d'ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 13. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d'una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d'ensinistrament, haurà de presentar una declaració d'haver complert totalment aquesta sanció.
 14. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253 euros).

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2018 16:58