1621

Inscripció de naixement al registre civil

Aquest tràmit permet realitzar la inscripció del nounat en el registre civil.  

NOTA: A partir del dia 29 de maig de 2023, l'Oficina Col·laboradora de Registre Civil del Papiol (i les de tot el partit judicial de Sant Feliu de Llobregat) no expedeix nous llibres de família, d'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 20/2011 de 21 de juliol, del registre civil (LRC 2011), així com tampoc duplicats dels ja existents.

Qui el pot demanar?
 • Si és fill o filla d'una parella casada: qualsevol dels 2 progenitors, indistintament.

 • Si és fill o filla de pares no casats o fill de mare soltera:
  - tots dos progenitors junts, fent-hi consignar les dades de tots dos i signant el document de reconeixement de fill no matrimonial.
  - la mare tota sola, sense consignar-hi les dades del pare.
 • L'obligació de declarar el naixement afecta els consanguinis fins al quart grau i als afins fins al segon, és a dir, el pare o la mare, o els avis, els oncles o cosins del nounat, així com els cunyats i cunyades del nadó.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, dins l'horari de Jutjat: dimarts i divendres de 11,00 a 13,00 hores. 

El registre del nadó s'ha d'efectuar en el termini de 10 dies des del naixement si s'encarreguen els pares i en el termini de 72 hores si el tramita el propi Hospital on va néixer.

Quan es dóna resposta?
Tràmit de resolució immediata, tot i que el certificat de naixement estarà disponible al cap de 2-5 dies.
Cost
El tràmit d'inscripció d'un naixement no té cap cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Informe mèdic de part (aquest imprès és facilitat per l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
 2. Volant d'empadronament d'ambdós progenitors conforme estan convivint junts al mateix domicili del Papiol.
 3. Butlletí estadístic de naixement, Model MNP-BEP-C.
 4. Certificat de matrimoni ( amb la nota corresponent) i sentència ferma de separació o divorci (testimoniada), en cas de matrimoni anterior per tal de desfer la presumpció legal de paternitat.
 5. Certificat emès per l'hospital (en el cas de parts a centres hospitalaris) conforme no s' ha promogut la inscripció de naixement. En el cas de parts domiciliaris no es requereix aquest document.
 6. DNI d'ambdós progenitors.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-10-2023 10:56