1719

Llicència d'ocupació temporal de la via pública per obres, descarrega de mercaderies i talls de carrer per mudança i altres

Aquest tràmit permet realitzar la sol.licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública o reserves d'estacionament amb motiu de:

 • - runes en sac
 • - runes en contenidors
 • - bastides
 • - materials de la construcció
 • - tall total o parcial per maniobres de càrrega i descàrrega de materials d'obra/mercaderies i similars
 • - mudances

Es tracta d'autoritzar a particulars i empreses constructores l'ús privatiu d'un tram de la via pública.
 Més informació

El titular de l'autorització pot sol·licitar formalment pròrroga amb un mínim de 5 dies d'antelació al venciment del permís.

Les quantitats que en resultin d'aplicar les tarifes tindran un recàrrec del 75 per cent en el cas que la utlització privativa o aprofitament especial s'hagi realitzat sense demanar el corresponent permís municipal i/o d'un 50 per cent en el cas que un cop finalitzat el termini d'autorització municipal es mantingui la utilització privativa o aprofitament especial sense haver demanat expressament la corresponent pròrroga.

Renúncia: El titular de l'autorització ha de comunicar formalment a l'Ajuntament la seva renúncia a fer ús de la reserva d'estacionament, havent procedit a la retirada de les plaques de senyalització que la delimitaven, i havent reposat correctament la vorera. Els motius de la renúncia poden ser diversos: per finalització o aturada de les obres, per innecessarietat de la reserva, per venciment del període autoritzat, etc. La renúncia no dóna dret a la devolució de les taxes.

La concessió dels permisos de talls de carrers poden ser limitats a causa de la disponibilitat horària i sota el criteri de mínim imptacte per la ciutat.Cal complir amb els següents requisits:

S'han de complir els requisits següents, excepte en el cas de reserves d'estacionament i talls de carrer parcial o total per mudances o descàrregues de materials o actuacions puntuals (camió-cuba) en què no s'han de complir els requisits 4, 5, 7, 8, 10 i 11 perquè no van lligats a una llicència d'obres.

Presencialment a l'OAC amb instància normalitzada.

 • 1. La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals i s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.
  En el seu defecte, s'haurà de col·locar en una plaça d'estacionament o la calçada, segons indiqui la Policia Local.
 • 2. L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin els agents de la Policia Local.
   
 • 3. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant
   
 • 4. Cal enganxar a les plaques complementàries metàl·liques les etiquetes que acrediten l'obtenció d'autorització i que es lliuren juntament amb la notificació de l'autorització o de la pròrroga.
   
 • 5. S'ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres.
   
 • 6. La reserva d'estacionament tindrà una franja horària assignada, en funció de les ordenances municipals.
   
 • 7. El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució de les obres.
   
 • 8.En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot ésser utilitzada per l'estacionament de vehicles del personal de l'obra.
   
 • 9. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.
   
 • 10. Els sacs de runes s'han de retirar de la via pública durant les 24 hores posteriors a la finalització de la llicència, o una vegada plens.
   
 • 11. S'han de protegir o tapar especialment quan els materials abocats siguin susceptibles de produir pols, bafs etc.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament, mínim de 72 hores per tal que la Policia Local pugui efectuar els avisos de prohibició d'estacionament adients.

Quan es dóna resposta?
El permís es concedeix de forma immediata prèvia coordinació amb la Policia Local.
Cost
Ordenança Fiscal 12 Tarifes primera, segona i tercera més la taxa de despeses de gestió.
Pagament puntual contra carta de pagament de la Diputació de Barcelona, al qual s'estableixen diverses formes de pagament.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Descripció, en el format que indiqui l'Ajuntament, de l'ocupació de la via pública que es vol realitzar o indicar-ho de forma concreta.
 3. Sol·licitud de permís d'ocupació de via pública amb el model d'imprés facilitat a l'efecte per l'OAC.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-03-2022 13:50