1702

Modificació d'ús

La llicència de canvi d'ús es requereix quan es vol modificar l'ús d'un local o finca en habitatge i a l'inversa.

És imprescindible per a obtenir la cèdula d'habitabilitat d'un local, ja que s'exigeix que l'immoble estigui legalitzat com a habitatge i compleixi els paràmetres i normes urbanístiques, i els requisits mínims d'habitabilitat.
 Més informació

En els casos de passar d'un ús residencial a un ús comercial, d'acord amb l'article 77.4 del ROAS, no s'atorgarà llicència d'obres sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l'activitat.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Les llicències s'atorgaran o es denegaran en el termini de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud i la documentació complementària. El còmput d'aquest termini serà suspès:
 1. Durant els dies que la persona interessada resti pendent d'atendre el requeriment de l'Administració, per completar les dades i la documentació de la sol·licitud.
 2. Durant el termini concedit a l'interessat/ada per resoldre les deficiències tècniques.
Cost

L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 9

Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Memòria justificativa detallada d'un nou ús, amb indicació de si està previst en el planejament vigent. Quan l'ús comporti l'exercici d'una activitat industrial, se n'hauran de consignar també la categoria i la situació.
 3. Plànol d'emplaçament a escala 1:500, on consti clarament la situació de la finca amb referència a les vies públiques i particulars que limiten la totalitat de l'illa de cases en què està situada. En aquest plànol s'indicarà l'orientació, les alineacions i els rasants oficials i el perímetre del pati central de l'illa en cas que existeixi. També es ressaltarà si l'edifici existent s'ajusta o no a les indicacions d'alineacions i rasants.
 4. Plànol de les plantes i de les façanes amb les seccions necessàries per al seu complet enteniment.
 5. Indicacions dels canals d'accés dels serveis i de les connexions de caràcter obligatori amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i cabals establerts en el cas que això es modifiqui substancialment.
 6. Justificació específica que el projecte compleix, en el seu cas, les prescripcions de l'apartat, i del paràgraf 2 de l'article 24 de les Ordenances Metropolitanes de l'Edificació.
 7. Certificat del facultatiu competent acreditant que l'edifici és apte per al nou ús, conforme a la normativa aplicable i fent una referència especial al compliment de les condicions d'estabilitat, aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre prevenció d'incendis necessàries per a l'ús desitjat.
 8. Signatura d'un representant de cada entitat que forma la comunitat de veïns conforme se li ha notificat el canvi d'ús a realitzar.
 9. En el cas que el canvi d'ús comporti obres considerades majors, s'haurà d'adjuntar tota la documentació preceptiva segons llicència d'obres majors. I en el cas que el canvi d'ús comporti obres considerades menors, s'haurà d'adjuntar tota la documentació preceptiva segons llicència d'obres menors.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:58