1697

Comunicació d'inici d'obres

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament que s'inicien les obres previstes per a les quals es disposa d'una llicència concedida.

A partir de la data comunicada, computaran els terminis fixats en la llicència d'obres atorgada. Cal complir amb els següents requisits:

  • Mitjançant la presentació de la comunicació en el registre d'aquesta Corporació.
  • S'han d'haver complert les condicions prèvies exigides a la llicència abans de la comunicació d'inici de les obres.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. El termini màxim per fer aquesta comunicació és el termini d'inici fixat dins de la llicència d'obres concedida.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost

Sense cost.

Documentació necessària?
Descripció documentació
Dades identificatives de la persona interessada, titular de la llicència d'obres (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Si amb la sol·licitud de la llicència de les obres que s'inicien es van presentar projectes bàsics, caldrà aportar un projecte executiu i, si s'escau, la resta de documentació que no es va aportar en el moment de la sol·licitud.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 12:41