1668

Renovació/confirmació de l'empadronament per a persones estrangeres

Aquest tràmit permet:

  • Renovar l'empadronament als estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.
     
  • Confirmar la residència als estrangers comunitaris o amb permís de residència permanent.

La renovació del domicili dels ENCSARP s'ha de fer cada dos anys comptats a partir de la data d'inscripció o bé de la darrera renovació de l'empadronament. 

En el cas dels NO ENCSARP el termini que s'especifiqui al requeriment que s'envia a la persona interessada per a què es realitzi la confirmació del domicili.
 Més informació

Tot i no ser un tràmit preceptiu, des de l'Ajuntament s'envia per correu ordinari un avís als ENCSARP amb 3 mesos d'antel·lació, comunicant-los la data en què caduca la seva inscripció padronal, als efectes que vinguin a renovar-la abans.

En el cas dels NO ENCSARPS, si que és obligatori aquest avís que s'envia des de l'Ajuntament per correu certificat amb acús de rebuda als estrangers que no hagin produït cap tipus de moviment al Registre Central d'Estrangers en el termini de 5 anys, comunicant-los que han de venir a confirmar domicili en el termini de 15 dies des de la notificació.

Efectes de no comparèixer a renovar / confirmar l'empadronament:

  • En el cas dels ENCSARP que no renovin l'empadronament, mitjançant Decret d'Alcaldia es declararà la caducitat de la inscripció sense necessitat d'audiència prèvia de l'interessat i s'acordarà la baixa al Padró, que es produirà en notificar aquesta resolució a l'interessat, tant sigui personalment com mitjançant anunci al BOE.
  • En el cas dels NO ENCSARPS que no confirmin la residència en el termini concedit o bé que no sigui possible notificar l'avís de confirmació de domicili, s'acordarà l'obertura d'un expedient de baixa d'ofici per comprovar si continuen residint al municipi, d'acord amb els articles 72 i 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals i la Resolució de 30/01/2015 de la Presidència de l'INE.


Cal complir els requisits següents:

  • Ser estranger.
  • Estar empadronat al municipi.
  • Aquest tràmit únicament es pot realitzar presencialment a l'OAC.

Qui el pot demanar?
En el cas de la renovació d'empadronament dels estrangers sense autorització de residència permanent (ENCSARP) només ho pot sol·licitar la persona interessada presencialment o representant legal (mitjançant un document notarial, o mitjançant una declaració de compareixença personal de l' interessat davant d'un funcionari públic competent).

En el cas de la confirmació d'estrangers comunitaris o no comunitaris amb permís de residència permanent (NO ENCSARP) ho pot fer l'interessat o un representant autoritzat/acreditat.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
La renovació d'empadronament i la confirmació de domicili són de resolució immediata.
Cost
No té cap cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Document identificatiu de la persona interessada, en vigor (NIE, Passaport, DNI si ja ha obtingut la nacionalitat espanyola).

En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant.

En el cas de la renovació d'empadronament dels estrangers sense autorització de residència permanent només ho pot sol·licitar la persona interessada presencialment o representant legal (mitjançant un document notarial, o mitjançant una declaració de compareixença personal de l' interessat davant d'un funcionari públic competent).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 16:18