1699

Llicència d'enderroc o demolició total o parcial de construccions i edificacions

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència per enderrocar totalment o parcialment construccions.
 Cal complir els següents requeriments 

 • Mitjançant la presentació de la sol·licitud en el registre d'aquesta Corporació i adjuntant la documentació necessària.
   
 • Quan es tracti d'enderrocs d'edificis inclosos en el Pla Especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic, s'haurà d'adaptar al nivell de protecció estipulat en aquest Catàleg (nivell E, F, G, H)
   
 • No es podran enderrocar les edificacions amb el nivell de protecció A, B, C o D incloses en el Pla Especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic del Papiol. 

 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
S'atorgarà o es denegarà en el termini d'un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud. El còmput d'aquest termini serà suspès:
 1. Durant els dies que la persona interessada resti pendent d'atendre el requeriment de l'Administració, per completar les dades i la documentació de la sol·licitud.
 2. Durant el termini concedit a l'interessat/ada per resoldre les deficiències del projecte.
 3. Durant els dies que transcorrin entre la notificació de la liquidació de les taxes meritades en l'expedient i el seu pagament.
Cost
 • Taxa per llicències urbanístiques: 1,6% del pressupost d'execució de l'obra (IVA excós).
 • Impost sobre construccions i obres: 4% del pressupost d'execució de l'obra (IVA exclòs).
 • Placa obligatòria: 10,82 euros.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Sol·licitud de la llicència amb les dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
Dues còpies del projecte en què constin:
 1. Plànol d'emplaçament a escala 1:500
 2. Croquis de planta, alçats i seccions, que permetin apreciar la magnitud de l'enderroc.
 3. Memòria tècnica explicativa de les característiques del treball, amb indicacions del programa i coordinació, així com de les precaucions a prendre en relació amb la pròpia obra, via pública i construccions.
 4. Document acreditatiu en què el peticionari assumeixi l'obligació que les obres s'executaran per una empresa constructora competent i que també hi haurà una direcció facultativa i un tècnic titulat que assumeixi expressament les funcions de cuidar-se d'una execució dels treballs correcta, d'acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció facultativa.
 5. Fotografies en les quals es pugui apreciar si en l'obra a enderrocar existeix algun element d'interès especial per l'Ajuntament, des del punt de vista històric, artístic o tradicional. Aquesta fotografia haurà de ser subscrita pel propietari i el facultatiu designat per dirigir les obres.
 6. Comunicació de l'acceptació del facultatiu designat com a director de les obres, visat i signat.
 7. Pressupost d'execució de les obres.
 8. Fitxa (càlcul) de residus.
 9. Full d'assumeix visat del tècnic/a competent.
 10. Full d'estadística de l'edificació i l'habitatge de la direcció general de l'habitatge.
 11. Documentació que acrediti el compliment del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d'altres residus de la construcció.
 12. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:28