1701

Llicència d'obres menors

Aquest tràmit permet la sol·licitud de l'inici d’obres que segons el tipus d’actuació i les ordenances municipals es poden dividir en: obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa, i obres menors sense projecte tècnic ni direcció facultatival. Son considerades obres menors les següents: 
 1: Les realitzades a la via pública:

 • a) Construcció, reparació o supressió de guals a les voreres.
 • b) Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en la llicència d'obres majors.
 • c) Construcció de barracons i quioscos per a l'exposició i venda (P i D).
 • d) Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos.
 • e) Col·locació d'anuncis, excepte els situats sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència d'obres majors.
 • f) Col·locació de pals.
 • g) Col·locació de tendals a les plantes baixes de façana a la via pública.
 • h) Instal·lació de marquesines per a comerços (P i D).
   


2: Les obres auxiliars de la construcció:

 • a) Establiment de tanques o tanques de precaució d'obres.
 • b) Construcció de ponts, bastides i similars (D).
 • c) Execució de cales, pous i sondejos d'exploració quan encara no s'hagués atorgat llicència d'obres (D).
 • d) Recalçat d'edificis per construir-ne d'altres que disposin de llicència (P i D).
 • e) Acodolament de façanes (D).
 • f) Col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors per a la construcció (P i D). Consultar el tràmit llicència per instal·lació de grua-torre.
 • g) Realització de treballs d'anivellació que no alterin en més d'1 m les cotes naturals del terreny en algun punt ni tinguin rellevància o transcendència a efectes d'amidament de les altures reguladores de l'edifici (P i D).
 • h) Construcció o instal·lació de barraques provisionals d'obra.
   


3: Les petites obres de reparació, modificació o condicionament d'edificis:

 • a) Execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge, que no en modifiquin l'estructura i en millorin les condicions d'higiene i estètica (D).
 • b) Reparació de cobertes i terrats (D).
 • c) Pintura, estuc i reparació de façanes d'edificis no inclosos en el catàleg de patrimoni arquitectònic del Papiol (D).
 • d) Col·locació de portes i persianes en obertures.
 • e) Col·locació de reixes.
 • f) Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions, desguassos i claveguerons.
 • g) Construcció de pous i fosses sèptiques (D).
 • h) Modificació de balcons, lleixes o elements sortints (D).
 • i) Canvi o reparació d'elements estructurals (P i D).
 • j) Execució o modificació d'obertures que afectin elements estructurals (P i D).
 • k) Execució o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals (D).
 • l) Formació de lavabos en locals comercials i magatzems (P i D).
 • ll) Construcció i modificació d'aparadors.
 • m) Col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions, en terrasses o terrats en edificis, que no estiguin emparats per llicència d'obres (D).
 • n) Reposició d'elements alterats per accident o deteriorament de façanes (D).
 • o) Coberts lleugers, oberts o tancats lateralment per envans de superfície no major de 50 m2 l'altura total del quals no excedeixi de 5 m (P i D).
 • p) Enderrocament d'edificis no inclosos en el catàleg de patrimoni arquitectònic del Papiol (consulteu el tràmit llicència d'enderroc).
   


4: Les obres en solars o patis:

 • a) L'establiment de tanques i closes definitives.
 • b) Construcció o enderrocament de coberts provisionals d'una planta i de menys de 50 m2 de superfície total (D).
 • c) Treballs d'anivellació en l'entorn de l'edifici construït, sempre que amb aquests no es produeixin variacions en més d'1,50 m sobre el nivell natural del terreny i menys de 2,20 m per sota d'aquest, en algun punt (D).
 • d) Formació de jardins, quan no es tracti dels privats complementaris a l'edificació de la parcel·la.
   


5. Obres que impliquin reformes parcials que:

 • a) No produeixen variacions esencials (D). 
 • b) Impliquen canvis en la distribució (P i D).


Més informació

Les obres no es podran iniciar fins l'obtenció de la llicència municipal d'obres per part d'aquesta Corporació.

Totes aquelles casetes prefabricades destinades a usos com ara caseta pel gos, caseta de joguines pels nens, etc... no es consideren construccions auxiliars, sinó que es tractaran com a mobiliari, sempre i quan s'utilitzin amb alguna d'aquestes finalitats, i per tant, no serà preceptiva l'obtenció de la llicència d'obres.

S'entén a mode orientatiu, que aquestes casetes tenen una alçada màxima en el punt més alt de 1,30 metres i una superfície no superior als 2 m².

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Quan es pot sol·licitar: Durant tot l'any. Les obres no es poden començar fins que l'ajuntament no hagi resolt.

Quan es dóna resposta?
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Instància on es sol·liciti el permís corresponent d'obres menors acompanyat d'un document on es descriguin les obres, de forma escrita i/o gràfica, amb indicació de la seva extensió i situació.
 2. Pressupost detallat de l'obra.
 3. NIF del constructor.
 4. Compromís d'acceptació de runes per un gestor autoritzat, en el cas que es generi runa o residus de la construcció.
 5. Fotografies de la zona d'actuació de les obres.
 6. Obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa:
  • Projecte tècnic visat (P).
  • Assumeix del tècnic competent (D)
  • Document descriptiu de les obres a realitzar amb indicació de l'actuació a realitzar i el seu pressupost.
 7. - Obres menors sense projecte tècnic ni direcció facultativa:
  • Document descriptiu de les obres a realitzar amb indicació de l'actuació a realitzar i el seu pressupost.
 8. En el cas que els documents no estiguin visats, s'haurà de presentar la declaració responsable d'obres particulars signada pel/s tècnic/s responsable/s i per la persona interessada que presenta la documentació.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-06-2022 13:42