Jutjat de Pau


El jutjat de pau del Papiol està emplaçat a l’edifici de l’Ajuntament, i obre tots els dimarts i divendres d'11 a 1 del migdia

 

Av. de la Generalitat, 7-9, 2a planta (edifici Ajuntament)
08754 - El Papiol
Telèfon: 93 673 02 20
Fax: 93 673 15 39
e-mail: papiol.jutjatdepau@elpapiol.cat
Horari: Dimarts i divendres, d'11 a 1 del migdia

El Jutjat de Pau és un òrgan judicial unipersonal amb jurisdicció en el terme municipal corresponent. Són òrgans servits per jutges no juristes (llecs) que exerceixen funcions jurisdiccionals civils i penals en els casos que els atribueix la llei, i tenen encomanada la responsabilitat de representar l’Administració de justícia més propera al ciutadà. Competències:

- ACTES DE CONCILIACIÓ, aplicables a totes les mediacions.
- ACTES DE COMUNICACIÓ, notificacions, citacions a termini i requeriments d’altres jutjats (auxili judicial, exhorts).

QUI GESTIONA EL SERVEI: Jutgessa de Pau: M. Teresa Ahicart Amigó
Jutgessa substituta: M. José López Aliaga
Secretària del Jutjat: Alicia Criado Pedregal

ENLLAÇOS PER A MÉS INFORMACIÓ: 
Web de justícia de la Generalitat
Web del Ministeri de Justícia
 

 

Qui pot ser  jutge o jutgessa de pau?

Havent presentat la sol·licitud corresponent, pot ser escollit jutge de pau qualsevol ciutadà espanyol, major d’edat i que no incorri en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. No és necessari tenir la llicenciatura en dret. El jutge o la jutgessa de pau del Papiol ha de residir en aquesta població. És escollida pel Ple municipal i nomenada, a continuació, per la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya. El mandat té una durada de quatre anys. 

 

Registre civil

REGISTRE CIVIL: en matèria de Registre Civil el Jutjat de Pau és competent per a la inscripció dels naixements, matrimonis i defuncions que tinguin lloc en aquest terme municipal i, en el cas de naixements que tinguin lloc a un altre terme municipal, però els pares estiguin empadronats al municipi i s’acullin a l’estipulat a l’article 16.2 de la Llei de registre civil sobre inscripció en el municipi de residència.

- NAIXEMENTS: s’ha d’inscriure a partir de les 24 hores de vida i fins els 8 dies naturals després del naixement, prorrogable a 30 dies naturals. En el cas de fills matrimonials, ha de comparèixer al Jutjat el pare o la mare amb els DNI d’ambdós, part mèdic del naixement (full groc que donen a l’hospital), certificat negatiu de l’hospital conforme el nadó no s’ha inscrit en el municipi de naixement, full d’Estadística omplert (el faciliten també a l’hospital) i el Llibre de família si se'n disposa. En el cas de fills no matrimonials, han de comparèixer davant el Jutjat tots dos progenitors amb la mateixa documentació. Per poder inscriure un naixement al Papiol és imprescindible que tots dos progenitors estiguin empadronats junts al mateix domicili del Papiol. En cas contrari l'han d'inscriure al municipi on ha tingut lloc el naixement.

Actualment existeix l'opció de fer la inscripció de forma telemàtica des del propi hospital on s'ha produït el naixement.

- MATRIMONIS: s’inscriuen tant els matrimonis religiosos celebrats a la Parròquia de Santa Eulàlia del Papiol, com els matrimonis civils celebrats per l’Alcaldia de l’Ajuntament del Papiol (dissabtes) i els celebrats en aquest Jutjat de Pau (dimarts o divendres).

Qui vulgui contreure matrimoni al nostre municipi ha de demanar hora de casament al 93 673 02 20: si és per Alcaldia, amb la Sra. M. del Mar, secretària de l’alcalde; si és per Jutjat, amb la Sra. Alícia, secretària del Jutjat de Pau, sempre preveient en quina data estarà finalitzat l’expedient de matrimoni i tenint en compte que s’han d’adaptar a les dates que estiguin disponibles a les respectives agendes. El cost en concepte d'utilització de Sala municipal per a celebrar el casament, és de 140€ d'acord amb l'Ordenança Fiscal número 25, no obstant, quan un dels contraents sigui resident al Papiol, s'estableix un coeficient reductor de la taxa del 0,50 (70€).

Si un dels dos contraients (o ambdós) resideixen al Papiol, l’expedient matrimonial es pot tramitar a aquest Jutjat de Pau (si un dels dos contraients o ambdós són estrangers, l’expedient s’ha de tramitar al Registre Civil de Sant Feliu de Llobregat, c/ Dalt, 10-12, Tel: 93 552 91 30). Per al cas que el tramitin aquí, la documentació bàsica a portar per a cada un dels contraients és: DNI, partida literal de naixement, certificat d’empadronament dels 2 darrers anys (també certificat literal del matrimoni anterior per al cas de divorciats o vidus). Un cop tingueu tota la documentació, cal trucar al 93 673 02 20 i demanar hora per l’inici de l’expedient de matrimoni civil. Aquest expedient estarà resolt en el termini aproximant de dos mesos.

- DEFUNCIONS: s’inscriuen les defuncions que tinguin lloc en aquest terme municipal, independentment de quin sigui el municipi de residència del difunt; i també al revés, els ciutadans que resideixen al Papiol, però la seva defunció té lloc a un altre terme municipal (per ex., a un hospital de Barcelona), queda inscrita en aquell Registre Civil.

- Expedicions de FE DE VIDA i/o ESTAT CIVIL.

- Expedició de PARTIDES LITERALS, EN EXTRACTE o PLURILINGÜES: de naixement (també per 1a expedició de DNI), matrimoni i defunció. Actualment podem facilitar certificats d'altres jutjats, en la majoria de casos.

- Traduccions de nom propi.

- Inversió de cognoms.

- Duplicats del Llibre de família.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-06-2021 09:57